سامانه پس از معاملات

سامانه ای جهت ثبت و نگهداری وضعیت بازار، شامل اطلاعات معاملات، دارایی‌های اشخاص، مشخصات کارگزاران، نقل و انتقالات قانونی، فهرست سهام توقیف و وثیقه شده و همچنین کلیه¬ی عملیات و پردازش هایی صورت پذیرفته بر روی این داده ها است. سامانه¬ی پس از معاملات به عنوان حافظه¬ی بازارسرمایه جهت ثبت و نگهداری وضعیت بازار شامل اطلاعات سهامداران، معاملات، دارایی های اشخاص، مشخصات کارگزاران، نقل و انتقالات قانونی، فهرست سهام توقیف و توثیق شده، همچنین کلیه¬ی عملیات و پردازش های صورت پذیرفته در گذر زمان بر روی این داده ها است. این سامانه توسط شرکت سانای طراحی و توسط شرکت سمات سامانه بازار سرمایه پیاده‌سازی و مستقر شده است.